Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to dla wielu osób jedyna szansa na wyjście z długów. Z tego rozwiązania może skorzystać każda osoba niewypłacalna, niebędąca w stanie regulować swoich zobowiązań. Na czym polega ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Na te i wiele innych pytań odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Upadłość konsumencka – kiedy można ogłosić?

Upadłość konsumencką można ogłosić w momencie, gdy jest się niewypłacalnym jako dłużnik. Niewypłacalność – w rozumieniu prawa – jest to sytuacja, w której osoba zadłużona nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań wobec wierzycieli. By złożyć wniosek o upadłość konsumencką, przyczyna niewypłacalności musi być wyjątkowa i niezależna od dłużnika. Nie może być natomiast wypadkową umyślnych działań lub rażącego niedbalstwa osoby zadłużonej.

Jakie sytuacje mogą być przyczyną niewypłacalności?

  • Zaciąganie przez dłużnika kolejnych zobowiązań w sytuacji, gdy jest on niewypłacalny, a więc nie jest  w stanie regulować wymaganych zobowiązań.
  • Nastąpienie rozwiązania stosunku pracy dłużnika z przyczyn związanych z sytuacją pracownika.
  • Nastąpienie rozwiązania stosunku pracy dłużnika za jego zgodą.

Ogłoszenie upadłości jest możliwe raz na 10 lat, a decyzję o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wydaje sąd rejonowy na wniosek dłużnika.

Zastanawiasz się, ile kosztuje upadłość konsumencka? Otóż wiąże się ona przede wszystkim z kosztami sądowymi, a także ewentualnymi kosztami związanymi ze współpracą z adwokatem lub radcą prawnym. Cena obsługi prawnej jest ustalana w indywidualnie, ponieważ zależy od wielu czynników.

Kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć wyłącznie osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej ani nie jest wspólnikiem w spółce. Osoba ta musi także mieszkać i przebywać na stałe w Polsce.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

By ogłosić upadłość konsumencką, należy przede wszystkim zgromadzić niezbędną dokumentację, w skład której wchodzą:

  • aktualny wykaz posiadanego majątku wraz z szacunkową wyceną (przede wszystkim listę posiadanych nieruchomości oraz ruchomości, takich jak samochód, komputer, telefon, telewizor, sprzęt RTV i AGD itp.), a także wysokość posiadanych środków pieniężnych,
  • spis wierzycieli wraz z podaniem aktualnej wysokości zadłużenia i terminów zapłaty należności przysługujących wierzycielowi,
  • skany/kserokopie umów będących źródłem zobowiązań, w szczególności: umów pożyczkowych, umów kredytowych, umów najmu mieszkania, umów ubezpieczenia etc.
  • dowody wszystkich dokonanych dotychczas wpłat na poczet zadłużenia,
  • skan/kserokopia umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zaświadczenia od pracodawcy lub innych dokumentów potwierdzających aktualną wysokość uzyskiwanych dochodów,
  • skany/kserokopie dokumentów z postępowania sądowego lub/i egzekucyjnego, o ile takie postępowanie zostało już wszczęte (np. nakaz zapłaty/wyrok sądowy, zajęcie rachunku bankowego, zajęcie wynagrodzenia za pracę, zajęcie nieruchomości).

Jeśli nie masz pewności, czy posiadasz wszystkie potrzebne dokumenty do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z pomocy prawnej przy upadłości konsumenckiej. Dzięki temu otrzymasz kompleksową pomoc i fachowe wsparcie w trudnej sytuacji.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
O Bartosz Kaczmarski 74 artykuły
Bartosz Kaczmarski - autor bloga Firmowy.com.pl. Absolwent Politechniki Koszalińskiej na kierunkach ekonomia przedsiębiorstwa oraz finanse i polityka przedsiębiorstwa. Pasjonat ekonomii, przedsiębiorczości oraz wspinaczki górskiej. Na co dzień właściciel własnej firmy.